Stadgar

Stadgar för Norrlandsförbundet

Stadgar antagna vid förbundsmöte 2017-05-09

§ 1. Ändamål

Norrlandsförbundet är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om norrländska förhållanden och främja Norrlands ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.

§ 2. Medlemskap

Till medlem kan antas alla som sympatiserar med förbundets syfte och betalar beslutad årsavgift.

§ 3. Förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte skall ske före maj månads utgång däremellan när styrelsen finner det nödvändigt med extra förbundsmöte. Utöver val av styrelse m.m. enligt § 4 bör vid förbundsmöte förekomma debatter i för Norrland angelägna frågor samt utdelning av förbundets hedersbelöningar. Kallelse till förbundsmöte sker genom meddelande i förbundets medlemsblad senast en månad före mötet.

§ 4. Medlemmarnas rätt att påverka utövas genom förbundsmötet.

Förbundsmötet ska bl.a.

  1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen,
  2. välja förbundets ordinarie styrelseledamöter och suppleanter samt utse ordförande och vice ordförande,
  3. välja en länsgrupp i varje norrlandslän samt ledamöter för gruppen Övriga Sverige,
  4. välja revisorer,
  5. välja valberedningskommitté,
  6. besluta om avgifter till förbundet, samt
  7. behandla ärenden som styrelsen har överlämnat till mötet eller som medlem av förbundet minst två veckor före mötet skriftligen har föreslagit hos styrelsen till behandling på förbundsmötet

Som förbundsmötets beslut gäller den mening som de flesta medlemmar vid sammanträdet ansluter sig till och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Förbundsmötets protokoll justeras av ordföranden vid mötet och av två vid mötet valda justerare.

§ 5. Länsgrupper och gruppen övriga Sverige.

Länsgrupp utses på ordinarie förbundsmöte och består av fem ledamöter varav en utses till sammankallande. Länsgruppens uppgift är att till styrelsen lämna förslag till årliga hederspristagare, uttalanden och andra aktiviteter och att i respektive län företräda förbundet. Gruppen övriga Sverige utses på ordinarie förbundsmöte varav en ledamot utses till sammankallande.

§ 6. Styrelse

Förbundets styrelse utses på ordinarie förbundsmöte och består av ordförande, vice ordförande/kassör samt fem ledamöter. Mandattid för ledamöterna är två år där hälften väljs vart annat år (växelvis val av ordförande och V ordförande/kassör som inte avgår samtidigt). För ledamöterna väljs fem personliga ersättare för en tid av ett år. Vid valet av styrelse bör samtliga regioner bli företrädda. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7. Revisorer och räkenskaper

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två årligen på ordinarie förbundsmöte utsedda revisorer.  Förbundets räkenskaper avslutas varje år per 31 december.

§ 8. Valberedning

En valberedning utses på ordinarie förbundsmöte och består av fem ledamöter och fem ersättare som representerar de fem norrländska länen. En av de ordinarie ledamöterna utses att vara sammankallande och föredragande. Kommittén skall senast en vecka före ordinarie förbundsmöte delge styrelsen förslag till de val som ska förrättas på mötet.

§ 9. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsmötet vid två på varandra följande tillfällen. För ändring av stadgarna krävs att ändringsförslaget biträdes av en majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 10. Upplösning

Beslut om upplösning av Norrlandsförbundet fattas av förbundsmötet vid två på varandra följande tillfällen. Beslut om upplösning av förbundet ska innefatta hur tillgångar och eventuellt överskott ska disponeras.

Länk till stadgarna, PDF-fil