Projekt och utredningar

Norrländsk bildväxling

Förbundet genomför ett Leaderprojekt i form av en förstudie om hur man kan förändra bilden av Norrland. Projektet finansieras av Leader Höga Kusten och Norrlandsförbundet.

Förbundet har sett ett behov av att rätta till bilden av Norrland och ska ge svar på hur det kan göras, det vill säga vilka metoder och samarbeten som kan krävas. Tiden av industrialisering som avfolkade regionen är förbi. I media och i den politiska retoriken lever en bild av Norrland som bidragsberoende och att människor som bor i landets glesare regioner inte klarat att ta sig ifrån när det egentligen förhåller sig så att man har andra krav än dem som väljer staden. Detta påverkar norra Sverige negativt.

Problemet med en skev bild av en landsdel har uppmärksammats och en hel del görs för att ändra bilden. Ett samverkansprojekt pågår mellan sex kommuner/städer där man vill visa upp ett Norrland med innovationskraft och framgångsrika företag. Norrlandsförbundet vill undersöka förutsättningarna för ett kompletterande projekt med fokus på Norrlands inland, landsbygd och glesbygd.

Bilden av Norrland, landsbygder och glesbygd i allmänhet, är väldigt endimensionell. Här finns mycket att göra för att ge en mer allsidig bild av verkligheten. En tydlig och vanlig schablon av landsbygder och glesbygd i media är en gubbe på spark framför en nedlagd butik. Samtidigt finns ett omvänt problem med kommunala och regionala marknadsföringsinitiativ som bara framhåller platsers fördelar och sopar problemen under mattan. Ingen av dessa dimensioner ger en sann bild av Norrland.

Förstudien pågår under tiden 1 januari – 30 juni 2019.

—————————————————–

Genomförda projekt:

Projekt: Integra.net – Information networking for integration

Projekttid: 1 januari – 31 december 2007
Huvudsaklig finansiering, projektram: EUs integrationsprogram INTI (Brysselprogram)
Projektledning (lead partner), projektbudget: Arci Milano, Milano, Italien
Projektledning (svensk del): Mikael Törmä, Norrlandsförbundet
Övriga projektmedarbetare (svensk del): Gordon Hahn, Serus
Medverkande länder (utöver Italien): Frankrike, Spanien, Tyskland och Sverige

Syftet och målet med projektet Integra.net – Information networking for integration var att stödja och utveckla nätverkande på lokal och transnationell nivå av sociala, kulturella och ekonomiska integrationsåtgärder genom utbyte mellan deltagande länder. Projektet fokuserade på integration/integrationsåtgärder (metoder) som riktar sig till medborgare från tredje land som bor/vistas i EU. För att uppnå syfte och mål skulle projektet följa en överenskommen arbetsplan inklusive aktiviteter, som kan indelas i fyra faser:

1. Kartlägga och jämföra ”bästa metod”

Huvudsakliga aktiviteter i denna fas var att kartlägga och jämföra integrationsåtgärder i respektive medverkande land, med fokus på stödsystem såsom informations- och vägledningssystem för icke EU-medborgare, inträdeskrav- och procedurer, lagstiftning, lokala nätverkande aktiviteter och dialog mellan offentliga och privata aktörer inom integrationsområdet. Fokus för projektet ligger på den kommunala nivån (eller dess motsvarighet hos medlemsländer i EU som saknar kommunens direkta motsvarighet).

2. Definiera ”bästa metod”

Huvudsakliga aktiviteter i denna fas var att definiera ”bästa metod” och studera dess möjligheter att implementeras i annat EU-land, i detta fall i något av de i projektet medverkande länderna, med hänsyn till exempelvis lagstiftning som eventuellt skulle kunna sätta hinder för implementering av metod. Detta handlar om att integrationsåtgärder eller metoder som fungerar i ett lokalt sammanhang (exempelvis kommun i Sverige) valideras för att se huruvida det är möjligt att överföra dem till ett annat lokalt sammanhang (exempelvis kommun i Tyskland) som upplever liknande integrationsproblematik som det ursprungliga landet.

3. Utbyte och dialog kring ”bästa metod”

Huvudsakliga aktiviteter i denna fas var att utbyta kunskap och erfarenheter kring ”bästa metod”. Syftet med denna fas var att fördjupa kunskaperna kring eventuell överförbarhet och anpassning av en viss metod från ett lands system till ett annat, på engelska kallat transferability.

Inom ramen för projektet genomfördes fyra konferenser/workshops, i tur och ordning: (1) Milano, Italien; (2) Saint-Denis (stadsdel i Paris), Frankrike; (3) Nyköping, Sverige, samt (4) Bielefeld, Tyskland. Medverkande från Norrlandsförbundet var vid dessa tillfällen Mikael Törmä och Gordon Hahn.

Projektets samlade kunskaper och erfarenheter finns samlade i en slutrapport. För att få den, maila kansliet, kansli@norrland.info

* * *

Projekt: Northern Potential / Kunskapsbas Norrland

Projekttid: 1 januari 2003 – 31 december 2005 (förlängt t.o.m. 31 augusti 2006)
Huvudsaklig finansiering, projektram: Mål 3 Interreg NPP, Northern Periphery Programme
Projektledning (lead partner), projektbudget: The Highland Council, Inverness, Skottland
Projektledning (svensk del): Mikael Törmä, Norrlandsförbundet
Medverkande länder (utöver Storbritannien / Skottland): Sverige och Norge

Norrlandsförbundet har sedan 1991 i samverkan med norrländska kommunförbund och länsstyrelser deltagit i en kvalitetshöjning och breddning av informationen om Norrlands betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. I och med projektet Northern Potential / Kunskapsbas Norrland ville Norrlandsförbundet ta ytterligare steg för att öka tillgänglighet, överblick och aktualitet i informationen om norrländska förhållanden och Norrlands betydelse. Målgrupperna fanns, då projektet genomfördes, främst inom politik, näringsliv och media men också allmänheten och elever/studenter respektive lärare/forskare vid skolor och universitet var av intresse. Målgrupperna är lika aktuella idag.

Syftet med projektet var att för första gången kunna presentera en samlad och fortlöpande uppdaterad bild över hela Norrlands utveckling genom webbplatsen Kunskapsbas Norrland. Genom lättillgänglig information samt koppling till Regionfakta (kraftfull databas) var tanken att Norrlands förhållanden skulle bli bättre kända. Projektet handlade för Norrlandsförbundets del i huvudsak om uppbyggnad av en webbplats, Kunskapsbas Norrland, med webbadressen http://www.norrland.info/. Webbplatsen var och är tänkt att presentera omfattande information, fakta, debatt men också förströelse genom både eget material och anknytningar till andra norrländska webbplatser. Denna webbplats är idag en realitet och utgör också Norrlandsförbundets officiella webbplats. Antalet besökare på webbplatsen är stort och ökar ständigt.

Projektet har genomförts tillsammans med skotska The Highland Council (norra Skottland) och norska Landsdelsutvalget (fyra nordligaste fylkena). Deras respektive webbplatser inom ramen för projektet hittar du här:

The Highland Council (Highland Life) / http://www.highlandlife.net/
Landsdelsutvalget / http://www.lu.no/

Inom ramen för projektet genomfördes ett antal seminarier/workshops, bl.a. i Inverness, Skottland; Bodö, Norge, samt Kiruna, Sverige.

Projektets samlade kunskaper och erfarenheter finns samlade i en slutrapport. För att få den, maila kansliet, kansli@norrland.info