Rapport från möte i Norrlandsförbundets grupp Övriga Sverige

Norrlandsförbundets grupp ”Övriga Sverige” träffades den 11:e mars på North Sweden Stockholm Office. Vi var sex deltagare på träffen, och temat var idén att etablera PostNord som logistiska nav i mindre orter i glesbygd.


Till träffen hade vi bjudit in Jörgen Wahl, konsult med erfarenhet från utvecklingsprojekt både inom privat och i offentlig sektor. Jörgen inledde med att berätta om sina tidigare kontakter med Posten i det skede då sammanslagningar diskuterades mellan den svenska, tyska och danska posten. Vid det tillfället fanns även tankar på att utveckla Postens infrastruktur i den norra delen av landet. Men Posten hade då mer fokus på tillväxt genom fusioner, så satsningen på norra Sverige blev inte av.

Den franska posten brottas, liksom PostNord, med en minskande kärnverksamhet. PostNord tycks vilja banta sig ur en allt svårare ekonomisk situation. Den franska posten utvecklar och erbjuder istället nya tjänster. Man skolar bland annat om en del av sina medarbetare till att kunna stödja äldre medborgare i samhället. I tillägg till att dela ut brev och paket träffar franska brevbärare äldre medborgare, pratar en stund med dem och rapporterar deras hälsotillstånd till deras anhöriga.

Under hösten 2019 har exilgruppen därför diskuterat om även PostNord kan ha intresse av att bredda sina tjänster, exempelvis att etablera logistiska nav i glesbygden. Det kan handla om distribution av paket och livsmedel från lanthandlarna till medborgarna, hämta produkter från lantbrukare i närproduktionen, köra barn till och från förskolor och skolor, samordna körningar med minibussar till större orter eller städer m.m.

Vi diskuterade olika aspekter av idén, bland annat att det kan finnas vissa politiska problem med att realisera vårt förslag. Ett problem kan vara att de olika tjänsterna kan behöva upphandlas enligt LOU eller andra regelverk. Ett annat är frågan om sekretess mellan olika områden och mot de privata aktörerna. Det finns redan flera kommersiella aktörer att ta hänsyn till. Livsmedelshandlarna har sina intressen att bevaka, liksom transportsektorn. Sannolikt är dock varje sektors vinstmöjligheter alltför små i de områden där vi tänker oss att PostNord skulle etableras.

Norrlandsförbundets roll i projektet kan vara att samordna en förstudie av de logistiska behoven i ett antal utvalda orter i glesbygd. Vi avsatte därför andra halvan av träffen till att diskutera modeller för en sådan förstudie. Jörgen Wahl har tidigare arbetat med en modell i form av ett hjul med ekrar som både illustrerar nivån på projektet, målet med projektet och där deltagarna symboliseras av ekrarna. Deltagarna i hjulet ska leverera något, men även kunna ta med sig något från sitt deltagande i projektet.

Vi konstaterade att det kan behövas två nivåer i förstudien, en visionär nivå och en operativ nivå. Den visionära kan ha det överordnade målet att kunna bo kvar glesbygd och möjliggöra för ny inflyttning. Det operativa målet är att etablera en lokalt väl fungerande logistik som underlättar servicen i närområdet. Alternativt kan visionen vara en väl fungerande by i glesbygd och det operativa målet en logistik för samhällsnytta och kommersiell service.

Ett nätverk kan bidra till att realisera projektet. Deltagarna i nätverket blir då ekrarna i hjulet enligt Jörgens modell. Deltagarna, ekrarna, bör ha olika bakgrund, representera olika intressenter och ha olika kompetenser. Några av dessa kan vara representanter för lanthandlarna, forskningen, Jordbruksdepartementet, Riksdagens näringsutskott, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, SKR, LRF samt naturligtvis PostNord, Vi enades slutligen om att vi skulle återkomma med konkreta förslag på organisationer och/eller kontaktpersoner som kan utgöra ekrar i en kommande förstudie. En sådan kontaktperson kan vara den utredare som ansvarade för utredningen ”Service i glesbygd” (SOU 2015:35).

Vid tangenterna,

Lars Agerberg

Sammankallande i Gruppen Övriga Sverige